ប្រធានក្រុមខ្ទីងភ្លើង៖ “យោគយល់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់លើទីលាន ព្រោះមិនប្រាកដថា នៅក្រៅទីលាន យើងនឹងមិនជួបរាប់អានគ្នាទេ”
  • សៅរ៍ ៤ មិថុនា ២០២២ ១៤:៣២

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

CTS Sports ចុះប្រគល់ឈុតកីឡាដល់ក្រុម BLUE THUNDER
  • សៅរ៍ ៤ មិថុនា ២០២២ ១៤:១៩

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

CTS Sports ចុះទៅខាងអ្នកលឿង ប្រគល់ឈុតកីឡាដល់ក្រុម Bayern Eagle Steel
  • ពុធ ១ មិថុនា ២០២២ ១៤:០៥

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

ក្រុម​ ABC@555 ទទួល​បាន​ឈុត​ឧបត្ថម្ភ​ពី CTS Sports
  • ច័ន្ទ ៣០ ឧសភា ២០២២ ១៦:៤៣

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

Diamond FT បង្ហាញឆន្ទៈចង់ប្រកួតពាន Futsal ទៅថ្ងៃមុខ ទទួលបានការឧបត្ថម្ភឈុតពី CTS Sports
  • ច័ន្ទ ៣០ ឧសភា ២០២២ ១៥:៣៩

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

Big Boss FT ដាក់គោលដៅវិវត្តខ្លួនទៅជាក្រុមពាក់កណ្តាលអាជីព ទទួលបានការឧបត្ថម្ភឈុតពី CTS Sports
  • អាទិត្យ ២៩ ឧសភា ២០២២ ១៥:១៣

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

CTS Sports ចុះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឧបត្ថម្ភឈុតកីឡាដល់ក្រុម Love Sport
  • សុក្រ ២៧ ឧសភា ២០២២ ២២:៣០

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

ក្រុម​អាយុ​កាល​ចំណាស់ “ឥន្រ្ទី​ដែក” ទទួល​បាន​ឈុត​ឧបត្ថម្ភ​ពី CTS Sports
  • សុក្រ ២៧ ឧសភា ២០២២ ២២:១៩

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]