គ្រូជំនួយ U23៖ ក្រុមផ្តោតអារម្មណ៍លើការហ្វឹកហាត់ តែអាកាសធាតុជាកត្តាប្រឈមមួយ

លោក ភា សុភក្ត្រា គ្រូជំនួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម២៣ឆ្នាំ លើកឡើងថា ក្រុមកំពុងសប្បាយចិត្តនិងការហ្វឹកហាត់នៅជប៉ុន ត្បិត J Village មានទីលានស្អាត ជាមួយនិងបរិយាកាសជុំវិញល្អ។ យ៉ាងណាក្តៅ បំរែបំរួលអាកាសធាតុពីបារ៉ែនមក ជាកត្តាប្រឈមខ្លះៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ FFC TV អតីតគ្រូដឹកនាំទ័ពឈ្នះពានហ៊ុនសែនខាប់ថា ពិតណាស់ក្រុមកំពុងប្រមូលអារម្មណ៍បានល្អ និងយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់គ្រូបង្ហាញលើទីលានយ៉ាងល្អ។ឮ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

U23 កម្ពុជា នឹងប៉ះ ហុងកុង នាថ្ងៃទី២៣ ខែតុលាខាងមុខ ខណៈថ្ងៃទី២៦ នឹងប៉ះម្ចាស់ផ្ទះ ជប៉ុន។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT