សហព័ន្ធបាល់ទាត់ បង្កើតក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យគ្រប់គ្រងលីគកំពូលកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បានសម្រេចជាឯកឆ័ន នូវការបង្កើតក្រុមហ៊ុនលីគបាល់ទាត់កម្ពុជា ដើម្បីជម្រុញបន្ថែមនូវវឌ្ឍនភាព និងភាពអាជីពនៃលីគកំពូលកម្ពុជា ឈានទៅមុខមួយកំរិតទៀត។

សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសូមណែនាំសមាសភាព នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនលីគបាល់ទាត់កម្ពុជាថ្មីនេះ គឺលោក សាតូសុី សៃតូ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT