កម្ពុជារក្សាជំហររឹងមាំនៃការរៀបធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣

កម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរយ៉ាងរឹងមាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣២ និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើក ទី១២ ឆ្នាំ២០២៣ តាមពេលវេលាដែលបានកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ គឺជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការស៊ីហ្គេម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា (NOCC) នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនឡាញជាមួយបណ្តាប្រទេសទាំងអស់ ដែលជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងឱកាសដែលម្ចាស់ផ្ទះ ស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ ចុងឆ្នាំ២០២១ វៀតណាម បានលើកសំណើពិភាក្សាអំពីការពន្យារពេលពីឆ្នាំ២០២១ ទៅឆ្នាំ២០២២ ឬពន្យារពេលរយៈពេលវែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន មានប្រសាសន៍ទៀតថា ដោយសារតែការជូនដំណឹងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ ស៊ីហ្គេម វៀតណាម បានជូនដំណឹងអំពីការពន្យារពេល ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ទើបធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងនូវការលំបាកនានា ក៏ដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃដំណើរការស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ ដែលគ្រោងពីថ្ងៃទី២១ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅប្រទេសវៀតណាម។ ដូច្នេះហើយ ទើបឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន ក្នុងនាមតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីនៃដំណើរការឆ្ពោះទៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ (បន្ទាប់ពីស៊ីហ្គេមវៀតណាម) មិនប្រែប្រូល មិនបោះបង់គម្រោងផែនការ ដែលកំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជានោះឡើយ។ «បើចង់ប្រែប្រួលពេលវេលា ឬការកំណត់ផ្សេងៗ ទាល់តែយើងស្នើសុំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដូចគ្នា ពីព្រោះស៊ីហ្គេម គឺម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកសម្រេច លើការងាររៀបចំ និងនយោបាយផ្សេងៗទៀត។ ដូច្នេះហើយ យើងនឹងរង់ចាំមើលការសម្រេចរបស់ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២១ នៅវៀតណាម ហើយវាចេះតែមានផលប៉ះពាលខ្លះៗហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារអ្វីៗដែលយើងគ្រោងដែលនឹងត្រូវដើរទៅជាបន្តបន្ទាប់នៃដំណើរការស៊ីហ្គេម វាអាចនឹងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ខ្លះនៃការលើកពេលស៊ីហ្គេម នៅវៀតណាមនេះ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា វាមិនប៉ះពាល់អ្វីច្រើនទេ ដល់ដំណើរការស៊ីហ្គេម នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣ ដូច្នេះហើយកម្ពុជាយើងនៅតែរក្សាជំហររឹងមាំនៃដំណើរការស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ដដែល»។ នេះជាការអះអាងរបស់ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ស៊ីហ្គេម) លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ ហៅកាត់ គ.ជ.ប.អ (CAMSOC) នៅតែបន្តធ្វើការងារជាប្រចាំ ក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ និងជាប្រធាន CAMSOC និងក្រោមការដឹកនាំពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ CAMSOC ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រួចគោលដៅឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកដំបូងនៃស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជនពិការ អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣។ ជារួម គឺកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ដោយមិនរង់ចាំ ឬមិនទោមនស្សទៅនឹងសភាពការណ៍ប្រែប្រួល ឬមិនប្រែប្រួលរបស់ស៊ីហ្គេមរៀតណាមនោះទេ។ យើងដឹងថា កម្ពុជារឹងមាំនៅក្នុងផែនការរបស់យើង ហើយបណ្តាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សប្បាយចិត្ត អបអរសាទរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជំហរនៃការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ ដោយកម្ពុជាកំពុងខិតខំធ្វើកិច្ចការយ៉ាងច្រើនប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ ដែលនេះគឺជាការមើលឃើញរបស់អន្តរជាតិ ហើយយើងក៏រីករាយ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យយើងបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះជាប់ជាប្រចាំឥតងាករេឡើយ៕

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT