ស៊ី​រាប ក្លឹប​កំពូល​ទាំង ៦​ នៅ PL គ្មាន​ក្លឹប​ណា​មួយ​ដែល Messi មិន​ទាន់​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​ទេ

ការ​រក​បាន ២ គ្រាប់​ទល់​ហង្ស​ក្រហម​កាល​ពី​យប់មិញ ក៏​បាន​ជួយ​ឲ្យ Lionel Messi យក​បាន​កំណត់ត្រា​មួយ​នាម​ជា​កីឡាករ​មួយ​រូប​ដែល​អាច​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​ទល់​ក្លឹប​កំពូល​ទាំង ៦ នៅ Premier League។

ហង្ស​ក្រហម​ជា​ក្លឹប​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ដែល Messi អាច​បំបែក​គ្រាប់​បាល់​បាន ​ជា​ស្ថិតិ​សរុប​រួម​មាន ២៦ គ្រាប់​ហើយ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ខ្លួន ៣៣ លើក។ ទិន្នន័យ​លម្អិត​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • ទល់ Arsenal រក​បាន ៩ គ្រាប់
 • ទល់ Man City ​រក​បាន ៦​ គ្រាប់
 • ទល់ Man Utd ​រក​បាន ៤ គ្រាប់
 • ទល់ Chelsea ​រក​បាន ៣ គ្រាប់
 • ទល់ Spurs ​រក​បាន ២ គ្រាប់
 • ទល់ Liverpool ​រក​បាន ២ គ្រាប់ – ប្រភព: AllFootball

មើលហាងឆេងគ្រាប់ត និងបង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃនៅ 2MBET

 • ស៊ី​រាប ក្លឹប​កំពូល​ទាំង ៦​ នៅ PL គ្មាន​ក្លឹប​ណា​មួយ​ដែល Messi មិន​ទាន់​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​ទេ

  ការ​រក​បាន ២ គ្រាប់​ទល់​ហង្ស​ក្រហម​កាល​ពី​យប់មិញ ក៏​បាន​ជួយ​ឲ្យ Lionel Messi យក​បាន​កំណត់ត្រា​មួយ​នាម​ជា​កីឡាករ​មួយ​រូប​ដែល​អាច​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​ទល់​ក្លឹប​កំពូល​ទាំង ៦ នៅ Premier League។

  ហង្ស​ក្រហម​ជា​ក្លឹប​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ដែល Messi អាច​បំបែក​គ្រាប់​បាល់​បាន ​ជា​ស្ថិតិ​សរុប​រួម​មាន ២៦ គ្រាប់​ហើយ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ខ្លួន ៣៣ លើក។ ទិន្នន័យ​លម្អិត​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • ទល់ Arsenal រក​បាន ៩ គ្រាប់
  • ទល់ Man City ​រក​បាន ៦​ គ្រាប់
  • ទល់ Man Utd ​រក​បាន ៤ គ្រាប់
  • ទល់ Chelsea ​រក​បាន ៣ គ្រាប់
  • ទល់ Spurs ​រក​បាន ២ គ្រាប់
  • ទល់ Liverpool ​រក​បាន ២ គ្រាប់ – ប្រភព: AllFootball

  មើលហាងឆេងគ្រាប់ត និងបង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃនៅ 2MBET