នេះ​ក្លឹប ៥ រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត​នៅ​វគ្គ ១៦ ក្រុម UCL

ការ​ប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​អឺរ៉ុប UEFA Champions League កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់កាល​ប្រកួត​វគ្គ ១៦ ​ក្រុម ហើយ​ជា​រឿយៗ CTS Sports បាន​លើក​មក​បង្ហាញ​នូវ​ជ្រុង ក៏​ដូច​ជា​ស្ថិតិ​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​ច្រើន​ទៅ​កាន់​អ្នក​រាល់​គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក​ងាក​មក​អត្ថបទ​នេះ យើង​បន្ត​បង្ហាញ​នូវ​ឈ្មោះ​ក្លឹប​ទាំង ៥ ដែល​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត ប្រចាំ​វគ្គ ១៦ ក្រុម UCL រាប់​ចាប់​ពី​ការ​បង្កើត​ពាន​មក​ទល់​សព្វថ្ងៃ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥) Chelsea ធ្វើ​បាន ៣៨ គ្រាប់
៤) Juventus ធ្វើ​បាន ៣៨ គ្រាប់
៣) Real Madrid ធ្វើ​បាន ៦០ គ្រាប់
២) Barcelona ធ្វើ​បាន ៧៥ គ្រាប់
១) Bayern Munich ធ្វើ​បាន ៨៨ គ្រាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Sportskeeda

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT