គ្រូ​ទាំង ៥ ដឹកនាំ Ronaldo ​ច្រើន​ប្រកួត​បំផុត ខណៈ​ Zidane ស្ថិត​នៅ​លេខ​រៀង​ទី ៣

នាម​ជា​កំពូល​កីឡាករ​បាល់ទាត់​មួយ​រូប Cristiano Ronaldo ពិត​ណាស់ ធ្លាប់​បាន​ហែលកាត់​នូវ​បទពិសោធន៍​ក្រោម​ការ​ដឹកនាំ​របស់​អ្នកចាត់ការ​ជា​ច្រើន។ ស្ថិត​នៅ​វ័យ​ ៣៧ ឆ្នាំ រក​បាន​ច្រើន​ជាង ៨០០ គ្រាប់​ និង​បង្ហាញ​ខ្លួន​ច្រើន​ជាង ១ ០០០ ប្រកួត ឲ្យ​ក្លឹប​និង​ជម្រើស​ជាតិ សម្រាប់ CR7 គឺ​ធ្លាប់​បាន​ឆ្លង​កាត់​ពេលវេលា​បង្ហាញ​ខ្លួន​ច្រើន​បំផុត ក្រោម​ការ​ដឹកនាំ​របស់​អ្នកចាត់ការ​ទាំង ៥៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥) Fernando Santos ៧០ ប្រកួត
៤) Carlo Ancelotti ១០១ ប្រកួត
៣) Zinedine Zidane ១១៤ ប្រកួត
២) Jose Mourinho ១៦៤ ប្រកួត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


១) Sir Alex Ferguson ២៩២ ប្រកួត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ TransferMarkt

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT