សម្រាប់ស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាម ត្រូវធ្វើចុងឆ្នាំ២០២១ ឬពន្យាពេលទៅឆ្នាំ២០២២ ​ត្រូវកំណត់សម្រេច​នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ

បន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំ២សប្ដាហ៍ពីម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន អំពីការ​សម្រេចចុងក្រោយ នៃកាលបរិច្ឆេទរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ ឆ្នាំ២០២១នោះ នឹងត្រូវ​សម្រេចចុងក្រោយ នាថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ចុងសប្តាហ៍នេះ ដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់ថា តើម្ចាស់ផ្ទះ ស៊ីហ្គេម មួយនេះកំណត់រក្សាការបរិច្ឆេទចាស់ដដែល នាចុងឆ្នាំ២០២១នេះ ឬក៏ត្រូវពន្យាពេលទៅ ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ គឺជាថ្ងៃកំណត់ ដែលក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍តម្រូវឱ្យ​ម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាម​អនុម័តចុងក្រោយ លើសេណារីយ៉ូ ១ ក្នុងចំណោមសេណារីយ៉ូ ២ ដើម្បីរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ ឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពីវៀតណាម បានស្នើសុំរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ដើម្បីពិភាក្សាជា​មួយរដ្ឋាភិ​បាលខ្លួន ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងជាកិច្ចប្រជុំលើកទី២ ដែលជជែកអំពីការកំណត់ ស៊ីហ្គេម នៅវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនាកន្លងទៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្ដមបន្ដថា ដោយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩ ម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាម បានស្នើគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិក នៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកីឡា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចង់ពន្យារពេលរៀបចំស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២១ ទៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២២។ ប៉ុន្ដែដោយមិន​ទទួល​បានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។ កាលពេលពីសំណើដំបូង ម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គមេ វៀតណាម​បានកំណត់សេណារីយ៉ូចំនួន៣ ដើម្បីពិភាក្សា និងសម្រេចជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន ទី១-រក្សាការប្រកួតនៅដដែល ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ទី២-ពន្យារពេល​ទៅ​ប្រកួតពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២២ និងទី៣-ចង់ពន្យារពេលរយៈពេលវែង ទៅរៀបចំការប្រកួតនាឆ្នាំ២០២៥ ឬឆ្នាំ២០២៧ ប៉ុន្តែសេនារីយ៉ូទី៣ មិនត្រូវម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេម ទាំងពីរបន្តបន្ទាប់ ដែលដល់វេននោះមិន​អនុញ្ញាតឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពី ២សប្ដាហ៍មុន រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើកាត់សេណារីយ៉ូមួយចេញ គឺផែនការពន្យារពេលទៅឆ្នាំ២០២៥ ឬឆ្នាំ២០២៧ ក្រោយម្ចាស់ផ្ទះបន្ដវេន រួមមានថៃ និងព្រុយណេ បានអះអាងពីការត្រៀមខ្លួនធ្វើម្ចាស់ផ្ទះរួចរាល់។ ដូច្នេះវៀតណាមនៅសល់ ២ជម្រើសប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​រៀបចំ​ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២១ ទី១-រក្សាការប្រកួតនៅដដែល នាចុងឆ្នាំ២០២១ នេះ និងទី២-អាចពន្យារពេល​ទៅរៀបចំនៅខែមេសា ឬខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ ចំពោះសេណារីយ៉ូទាំង ២ នេះ ត្រូវបានបណ្ដា​ប្រទេស​សមាជិកអាស៊ានគាំទ្រ តែភាគច្រើនចង់ឱ្យវៀតណាមរក្សាការប្រកួតនៅដដែលច្រើនជាង ពោលគឺចាប់ពី​ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT