នេះ​ឈ្មោះ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​និង​អ្នកចាំទី ដែល​ឈ្នះ​ពាន​បុគ្គល​ប្រចាំ​លីគ​កំពូល​ទាំង ៥

រដូវ​កាល ២០២០/២១ បាន​ឈាន​មក​ដល់​ទី​បញ្ចប់​ហើយ ខណៈ​យើង​ក៏​រក​ឃើញ​នូវ​កីឡាករ​ដែល​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​បុគ្គល សម្រាប់​តំណែង​អ្នកចាំទី និង​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ប្រចាំ​លីគ​កំពូល​នីមួយៗ​ផង​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្នុង​នោះ​យើង​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លីគ Ligue 1: ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត Kylian Mbappe ២៦ គ្រាប់ | អ្នកចាំទី Clean Sheet ច្រើន​លើក​បំផុត Mike Maigman ២១ លើក
លីគ Serie A: ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត Cristiano Ronaldo២៩ គ្រាប់ | អ្នកចាំទី Clean Sheet ច្រើន​លើក​បំផុត Samir Handanovic ១៤ លើក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លីគ Premier League: ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត Harry Kane ២៣ គ្រាប់ | អ្នកចាំទី Clean Sheet ច្រើន​លើក​បំផុត Ederson ១៩ លើក
លីគ La Liga: ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត Lionel Messi ៣០ គ្រាប់ | អ្នកចាំទី Clean Sheet ច្រើន​លើក​បំផុត Jan Oblak ១៨ លើក
លីគ Bundesliga: ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត Robert Lewandowski ៤១ គ្រាប់ | អ្នកចាំទី Clean Sheet ច្រើន​លើក​បំផុត Peter Gulacsi ១៥ លើក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ BR/Football

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT