ប្រមូល​ផ្តុំ ១០ គូ​ពិសេសៗ​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ ដោយ Real/City/Liverpool ត្រូវ​ទទួល​បន្ទុក​ធ្ងន់​ផ្ទួន​គ្នា

ការ​ប្រកួត​នៅ​សប្តាហ៍​ទី ១ សម្រាប់​ខែ​វិច្ឆិកា​ក្នុង​ពិភព​បាល់ទាត់ គឺ​ធានា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ទទួល​បាន​ទស្សនីយភាព​ជក់ចិត្ត​ដិត​អារម្មណ៍​ជា​ខ្លាំង ព្រោះ​ក្រៅ​ពី​សប្បាយ​ភ្នែក​នៅ​ពាក់​កណ្តាល​សប្តាហ៍​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍ UCL ហើយ ក្រឡេក​ទៅ​ចុង​សប្តាហ៍​ក៏​ប្រមូល​ផ្តុំ​សុទ្ធ​តែ​គូ​សំខាន់​ថែម​ទៀត។

ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ព្រឹត្តិការណ៍​បាល់ទាត់​សំខាន់ៗ ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ផ្តាច់​មុខ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត 2MBET ហើយ​មាន​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​លើ​ទំព័រ CTS Sports ដែល​អធិប្បាយ​ដោយ Admin សូរិយា, Admin ជីវន្ត និង Admin បូរិន!

ចំពោះ Real Madrid/Man City និង Liverpool គឺត្រូវលេងប៉ះក្រុមខ្លាំងនៅ UCL ពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍ម្តងហើយ ដោយឡែកនៅចុងសប្តាហ៍ក៏ត្រូវជួបខ្លាំងម្តងទៀត។ យើង​ធ្វើ​ការ​សង្ខេប​កាលបរិច្ឆេទ ១០ គូ​ពិសេសៗ​មាន​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • (UCL) Real Madrid-Inter វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៤ ​វិច្ឆិកា
 • (UCL) Atalanta-Liverpool វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៤ ​វិច្ឆិកា
 • (UCL) Man City-Olympiacos វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៤ ​វិច្ឆិកា
 • (UCL) Ferencvaros-Juventus វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៥ ​វិច្ឆិកា
 • (UCL) Barcelona-Dynamo Kyiv វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៥ ​វិច្ឆិកា
 • (PL) Man Utd-Everton វេលាម៉ោង ០៧:៣០ នាទីយប់ ថ្ងៃទី ៧ វិច្ឆិកា
 • (PL) Man City-Liverpool វេលាម៉ោង ១១:៣០ នាទីយប់ ថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា
 • (Bundesliga) Dortmund-Bayern វេលាម៉ោង ១២:៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា
 • (Ligue 1) PSG-Rennes វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា
 • (LaLiga) Valencia-Real Madrid វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា
 • ប្រមូល​ផ្តុំ ១០ គូ​ពិសេសៗ​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ ដោយ Real/City/Liverpool ត្រូវ​ទទួល​បន្ទុក​ធ្ងន់​ផ្ទួន​គ្នា

  ការ​ប្រកួត​នៅ​សប្តាហ៍​ទី ១ សម្រាប់​ខែ​វិច្ឆិកា​ក្នុង​ពិភព​បាល់ទាត់ គឺ​ធានា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ទទួល​បាន​ទស្សនីយភាព​ជក់ចិត្ត​ដិត​អារម្មណ៍​ជា​ខ្លាំង ព្រោះ​ក្រៅ​ពី​សប្បាយ​ភ្នែក​នៅ​ពាក់​កណ្តាល​សប្តាហ៍​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍ UCL ហើយ ក្រឡេក​ទៅ​ចុង​សប្តាហ៍​ក៏​ប្រមូល​ផ្តុំ​សុទ្ធ​តែ​គូ​សំខាន់​ថែម​ទៀត។

  ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ព្រឹត្តិការណ៍​បាល់ទាត់​សំខាន់ៗ ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ផ្តាច់​មុខ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត 2MBET ហើយ​មាន​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​លើ​ទំព័រ CTS Sports ដែល​អធិប្បាយ​ដោយ Admin សូរិយា, Admin ជីវន្ត និង Admin បូរិន!

  ចំពោះ Real Madrid/Man City និង Liverpool គឺត្រូវលេងប៉ះក្រុមខ្លាំងនៅ UCL ពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍ម្តងហើយ ដោយឡែកនៅចុងសប្តាហ៍ក៏ត្រូវជួបខ្លាំងម្តងទៀត។ យើង​ធ្វើ​ការ​សង្ខេប​កាលបរិច្ឆេទ ១០ គូ​ពិសេសៗ​មាន​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • (UCL) Real Madrid-Inter វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៤ ​វិច្ឆិកា
  • (UCL) Atalanta-Liverpool វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៤ ​វិច្ឆិកា
  • (UCL) Man City-Olympiacos វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៤ ​វិច្ឆិកា
  • (UCL) Ferencvaros-Juventus វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៥ ​វិច្ឆិកា
  • (UCL) Barcelona-Dynamo Kyiv វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ​ថ្ងៃទី ៥ ​វិច្ឆិកា
  • (PL) Man Utd-Everton វេលាម៉ោង ០៧:៣០ នាទីយប់ ថ្ងៃទី ៧ វិច្ឆិកា
  • (PL) Man City-Liverpool វេលាម៉ោង ១១:៣០ នាទីយប់ ថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា
  • (Bundesliga) Dortmund-Bayern វេលាម៉ោង ១២:៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា
  • (Ligue 1) PSG-Rennes វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា
  • (LaLiga) Valencia-Real Madrid វេលាម៉ោង ០៣:០០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា