អ្នកគាំទ្រ Boca Juniors ធ្វើ.អត្ត.ឃាត បន្ទាប់ពីក្រុមរបស់គាត់ចាញ់ Libertadores វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ការបរាជ័យរបស់ Boca Juniors ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ Copa Libertadores បានប្រែទៅជាសោក.នាដកម្មបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រ Boca Juniors បានផ្តាច់.ជីវិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ការប្រកួត។Marcelo Morales មានអាយុត្រឹមតែ 23 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការជាប៉ូលីសនៅទីក្រុង Buenos Aires និងជាអ្នកគាំទ្រ Boca ដ៏ងប់ងល់ខ្លាំងបំផុតម្នាក់។

យោងតាមទូរទស្សន៍ Crónica កីឡាករ Marcelo មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់នៃការបរាជ័យ ហើយនោះជាមូលហេតុដែលគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះ។សារព័ត៌មានបានសម្ភាសម្តាយរបស់ Marcelo ដែលបានបញ្ជាក់ថា កូនប្រុសរបស់នាងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះ ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកគាំទ្រ Boca។

នាងថែមទាំងបាននិយាយថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុន Marcelo បានគំរាម.សម្លា.ប់ខ្លួនឯងប្រសិនបើ Boca មិនឈ្នះពានរង្វាន់ ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍សំដីគាត់ទេ។ គួរឲ្យស្ដាយណាស់ ពួកគេបានរកឃើញកូនប្រុសរបស់នាង ដែលគ្មាន.ជីវិត នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ ដោយដេកនៅលើគ្រែ៕

  • អ្នកគាំទ្រ Boca Juniors ធ្វើ.អត្ត.ឃាត បន្ទាប់ពីក្រុមរបស់គាត់ចាញ់ Libertadores វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

    ការបរាជ័យរបស់ Boca Juniors ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ Copa Libertadores បានប្រែទៅជាសោក.នាដកម្មបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រ Boca Juniors បានផ្តាច់.ជីវិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ការប្រកួត។Marcelo Morales មានអាយុត្រឹមតែ 23 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការជាប៉ូលីសនៅទីក្រុង Buenos Aires និងជាអ្នកគាំទ្រ Boca ដ៏ងប់ងល់ខ្លាំងបំផុតម្នាក់។

    យោងតាមទូរទស្សន៍ Crónica កីឡាករ Marcelo មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់នៃការបរាជ័យ ហើយនោះជាមូលហេតុដែលគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះ។សារព័ត៌មានបានសម្ភាសម្តាយរបស់ Marcelo ដែលបានបញ្ជាក់ថា កូនប្រុសរបស់នាងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះ ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកគាំទ្រ Boca។

    នាងថែមទាំងបាននិយាយថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុន Marcelo បានគំរាម.សម្លា.ប់ខ្លួនឯងប្រសិនបើ Boca មិនឈ្នះពានរង្វាន់ ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍សំដីគាត់ទេ។ គួរឲ្យស្ដាយណាស់ ពួកគេបានរកឃើញកូនប្រុសរបស់នាង ដែលគ្មាន.ជីវិត នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ ដោយដេកនៅលើគ្រែ៕